ברית זוגיות

חוק ברית  הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 ...

על פי חוק זה מוגדרת ברית הזוגיות כהסכם שנערך בין בני זוג שהם איש ואישה ...המאפשר לעגן את חייהם המשותפים בקיום חיי משפחה ומשק בית משותף.

עד היום נרשמו כ- 97 זוגות במרשם ברית הזוגיות (מעודכן לתאריך ה-9/4/2014). 

נכון לתאריך 9/4/2014 מספר הזוגות שנמחקו ממרשם הזוגיות עומד על 6.

ע"פ [האתר לשירותי דת http://index.justice.gov.il/Units/RasamHazugiut/Pages/Odot.aspx]

 

החוק קובע הליך שבמסגרתו רשאים בני זוג אשר שניהם חסרי דת כמפורט להלן, לבוא בברית זוגיות כמשמעה בחוק.

 

לעניין החוק, חסר דת הינו מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי, או בן עדה נוצרית כמשמעותה בסימן 54 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922-1947; ובית דין דתי לא קיבל החלטה אחרת בעניינו בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק.

לפירוט העדות הנוצריות המוכרות לפי חוק ראו התוספת השניה לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922-1947.

 

הליך הרישום:

בני זוג, העומדים בתנאים המקדימים הקבועים בס' 2 לחוק, והמעוניינים להירשם במרשם ברית הזוגיות, יגישו בקשה לפי נוהל הגשת בקשה ... לאחר הגשת הבקשה, באם רשם הזוגיות מצא כי בני הזוג עומדים בתנאי ס' 2 לחוק, תפורסם הודעה לציבור אודות הבקשה ויועבר עותק מהבקשה לכל ראש בית דין דתי. במידה ותתקבל התנגדות כלשהי לרישום בני הזוג במרשם, מאת בית דין דתי או מאת הציבור, ההתנגדות תיבחן בהתאם לאמור בחוק ובהתחשב בתגובת בני הזוג. 

 

משמעות המעמד של בני זוג בברית הזוגיות והשוואתו למעמדם של בני זוג נשואים

חשוב להדגיש כי הרישום במרשם ברית הזוגיות אינו מהווה תעודת נישואים ואינו מאפשר רישום במרשם האוכלוסין כזוג נשוי.  בני זוג שיירשמו במרשם ברית הזוגיות יוכלו להירשם במרשם האוכלוסין כ"בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות" בלבד ויקבלו תעודה ייחודית הניתנת לבני הזוג.

 

דוגמא לתעודה הניתנת לבני הזוג.

... 

רשם הזוגיות:

ביום י"ב בתשרי התש"ע (20.9.2010) ולקראת כניסת החוק לתוקפו, מינה שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, את עו"ד יוסי הרשלר, ממונה בכיר בלשכה המשפטית של משרד המשפטים, לרשם הזוגיות.

 

לתשומת לבכם:

המידע המובא בעמוד זה הינו מידע חלקי ולשם קבלת התמונה המלאה ומידע מדויק אודות ההליך, יש לעיין בחוק ברית הזוגיות.

 

הליכי הכניסה בברית הזוגיות והרישום במרשם הזוגיות, הליכי המחיקה מן המרשם וניהולו נעשים בפני רשם הזוגיות המתמנה בידי שר המשפטים.